Chuyên cá lở loét, xuất huyết, đốm đỏ, thối vẩy, thối mang, ghẻ, thối đuôi…

Ngày 27/04/2023